STOWARZYSZENIE DZIECI TARGÓWKA

(KRS: 0000219413, NIP: 5242518223, REGON: 015843965)

Rachunek bankowy: Bank WBK S.A. 44 1090 1043 0000 0001 0306 4305

www.dziecitargowka.org

 

Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

O nas

Misja

Celem Stowarzyszenia jest nie zarobkowa działalność społeczna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna oraz polegająca na krzewieniu tradycji i ochronie dóbr kultury wśród społeczności lokalnych skupiających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zaniedbane oraz dotknięte bezrobociem, w szczególności wśród dzieci z takich rodzin.

 

Prowadzone działania

1. Pomoc dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

2. Organizacja wypoczynku, czasu wolnego, wyjazdów wakacyjnych.

3. Stwarzanie szans i perspektyw edukacyjnych.

4. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży przy parafii.

5. Prowadzenie pracy duchowej, formowanie religijne. 

 

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Działalność charytatywna

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

 

Nauka, kultura, ekologia

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Tożsamość, tradycja narodowa

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

Sport, turystyka, wypoczynek

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Turystyka i krajoznawstwo

- Wypoczynek dzieci i młodzieży

 

Środki z wpłat 1,5% podatku uzyskane w ubiegłych latach:

Zostały przeznaczone na:

- Ogólnie na działania statutowe

- Konkretny program/cel: koszty bieżące działania kół zainteresowań: fotograficzne, modelarskie, taneczne, korepetycje. Wycieczki.

Stowarzyszenie Dzieci Targówka Copyright (c) Site Name 2017. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com